Intelligent Multimedia Analysis for Security Applications

by
Reference:
Intelligent Multimedia Analysis for Security Applications, (Husrev T. Sencar, Sergio A. Velastin, Nikolaos Nikolaidis, Shiguo Lian, eds.), Springer, volume 282, 2010.
Bibtex Entry:
@book{DBLP:series/sci/2010-282,
 editor  = {Husrev T. Sencar and
        Sergio A. Velastin and
        Nikolaos Nikolaidis and
        Shiguo Lian},
 title   = {Intelligent Multimedia Analysis for Security Applications},
 series  = {Studies in Computational Intelligence},
 volume  = {282},
 publisher = {Springer},
 year   = {2010},
 url    = {https://doi.org/10.1007/978-3-642-11756-5},
 doi    = {10.1007/978-3-642-11756-5},
 isbn   = {978-3-642-11754-1},
 timestamp = {Tue, 16 May 2017 14:24:33 +0200},
 biburl  = {http://dblp.org/rec/bib/series/sci/2010-282},
 bibsource = {dblp computer science bibliography, http://dblp.org}
}